FreightCar America, Titagarh Wagons to Dissolve Indian Joint Venture

FreightCar America, Titagarh Wagons to Dissolve Indian Joint Venture

Titagarh Wagons and FreightCar America have agreed to dissolve their Indian joint venture company.