HANJIN SHIPPING CO.

HANJIN SHIPPING CO.

3rd Quarter 3rd Quarter

Lane 1991 1990East Asia to East Coast 11.4 percent 11.5 percent

East Coast to East Asia 9.6 percent 15.2 percent

Pacific Coast to East Asia 7.4 percent 5.8 percent

East Asia to Pacific Coast 6.1 percent 8.0 percent