METROPOLITAN LIFE TO TAKE CONTROL OF EXECUTIVE LIFE ANNUITIES, CONTRACTS

METROPOLITAN LIFE TO TAKE CONTROL OF EXECUTIVE LIFE ANNUITIES, CONTRACTS

Metropolitan Life Insurance Co., of New York, has picked up the annuities and life insurance contrac