N. KOREA REPORTS $200 MILLION PLEDGED TO FREE-TRADE ZONE