GRUPO LIBRA TO OPERATE WAREHOUSES, TERMINAL AT SANTOS